Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม

ศิลปศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น (Reinventing) กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตร Non degree

ศิลปศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น (Reinventing) กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตร Non degree

ผลงานทางวิชาการ