ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย