BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักเรียนแผนการเรียน จีนและผู้ประกอบการ จากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักเรียนแผนการเรียน จีนและผู้ประกอบการ จากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดปฐมนิเทศนักเรียนแผนการเรียน จีนและผู้ประกอบการ จากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย  กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และมีอาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมให้การต้อนรับ โดยจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียน สร้างความเข้าใจและความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนและอาจารย์ ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด