BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI ให้กับบุคลากร

คณะบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI ให้กับบุคลากร

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะบริหารจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป, ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป, ดร.กรวิกา  ไชยวงศ์ และอาจารย์อัจฉราภรณ์  ชัยนันทนาพร ทีมคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน สามารถดำเนินงานให้สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ บรรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI นี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 4 ห้องปฎิบัติการบัญชีดิจตอล อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย