BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ที่ได้รับรางวัล GOLD AWARD

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ที่ได้รับรางวัล GOLD AWARD

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ที่ได้รับรางวัล GOLD AWARD จากโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลานิลหยองเสริมแคลเซียมจากก้างปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสู่เชิงพาณิชย์ Talent Resource management -Impact package 🎯ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการ ครั้งที่ 2”

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด