BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โครงการ Speexx 65 (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 2565

โครงการ Speexx 65 (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 2565

🚨🚨โครงการ “การพัฒนาและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมเรียนภาษา Speexx 65 (Exit Exam)”
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565
📍📍📍ให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอน ดังนี้📍📍📍
❤️1. กลุ่มเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนด (รหัส 64 หลักสูตรเทียบโอน และรหัส 62 หลักสูตร 4 ปี)
🧡2. ตรวจสอบรายชื่อในระบบ 👉 https://speexx.co.th/rmutl/
**หากไม่พบรายชื่อของตนเอง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/wqDTgkq6i5hYkjF17
ตั้งแต่ 1- 10 ก.ค. นี้เท่านั้น และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งในวันที่ 13 ก.ค. 65
💛3. เข้าฟังรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบ Youtube Live 👉 https://www.youtube.com/watch?v=4xJdlXdHsHk
💚4. เข้าสอบวัดระดับก่อนรับคอร์สเรียน O: Online CEFR วันที่ 1-20 ก.ค. 65
💙5. ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน P: Pre-test วันที่ 1-15 ส.ค. 65
💜6. เข้าเรียน Course/ My Excercises เพื่อสะสมชั่วโมงการเรียนรู้ให้ครบ 35 ชั่วโมง และเก็บคะแนนแบบฝึกหัดหลัก 80% ภายในวันที่ 19 ส.ค. 65 – 24 ก.พ. 66
🤎7. ทดสอบหลังจากเข้าเรียน P: Post-test วันที่ 1-10 มี.ค. 66
💓8. สอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา O: Online CEFR (Exit Exam) วันที่ 20-24 มี.ค. 66
🗣หมายเหตุ
– นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับผลโดยระบุข้อความ “ผ่าน” และบันทึกลงในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา ☎️ 053-723979 ต่อ 3201**
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด