BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 อาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และหลักสูตรการตลาดเเละการตลาดดิจิทัล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด