ประวัติความเป็นมา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ ดังนี้
พ.ศ. 2500 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชา การเลขานุการ
พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– สาขาวิชาการท่องเที่ยว

พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์”
พ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ถูกปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน โดยรวมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้ากับคณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ (คณะกลาง) ให้มีระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกัน
พ.ศ. 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนของงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พื้นที่ คือ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน และพิษณุโลก โดยแต่ละพื้นที่มีรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พื้นที่ เป็นผู้บริหารงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี และสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในระดับปริญญาตรีจำนวน 8 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในระดับปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร ส่วนเขตพื้นที่เชียงรายรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ษ. 2560 ในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ทั้งนี้คณะยังมีการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัทซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัด และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาสุขภาพ

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด