BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR (Learning Design based-on Innovation Process)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR (Learning Design based-on Innovation Process)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR (Learning Design based-on Innovation Process) ให้ผู้เข้าร่วมตัวแทนคณาจารย์จาก 6 เขตพื้นที่ ทีมวิทยากรจากภายใน และภายนอกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท แบล็คบ็อกซ์ ทีม จำกัด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าใจกระบวนการการออกแบบห้องเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนยุคใหม่ ผ่านการใช้เครื่องมือ  STEAM4INNOVATOR และสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการการออกแบบห้องเรียน โดยใช้เครื่องมือ STEAM4INNOVATOR สำหรับการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 มิถุนายน 2566  ณ ห้อง 2101 อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด