หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

หลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program
ปริญญา
ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัญชีบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะทางวิชาชีพและเทคโนโลยี ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพมีทักษะทางสังคมสามารถรับมือกับวิกฤตและชีวิตวิถีใหม่
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดช่อบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
2. มีความรอบรู้ในด้านการบัญชี การเงิน และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษระการเป็นผู้ประกอบการ
4. มีความคิดสร้างสรรค์ อดทอน มีทักษะทางสังคมและการทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพการบัญชี
5. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและเทคโนโลยีอื่นที่ทันสมัย และสื่อสารรวมถึงนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชีโดยวิธีการเทียบโอนแผนการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาที่ประกาศเพิ่มเติม
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ด้านการทำบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชี
3. ด้านการบัญชีบริหาร
4. ด้านการภาษีอากร
5. ด้านการวางระบบบัญชี
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
7. ด้านการตรวจสอบภายใน
8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
9. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 12,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,000 บาท
หมายเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
ข้อ 6 นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา/ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพียงรายวิชาเดียวตลอดภาคการศึกษา โดยไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาอื่นในภาคการศึกษานั้น ให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายดังนี้

6.1 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท

6.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาท   ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,500 บาท  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,750 บาท
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (แผนฝึกงานทางวิชาชีพบัญชี) 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 6 หน่วยกิต
2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ

2.1 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ

36 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพ-อัตลักษณ์

12 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. อาจารย์สุวิสา ทะยะธง รายละเอียด
2. อาจารย์จรัสศรี โนมี รายละเอียด
3. ดร.กรวิกา ไชยวงศ์ รายละเอียด
4. อาจารย์ชนนพร ยะใจมั่น รายละเอียด
5. อาจารย์อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร รายละเอียด
6. ดร.วรีวรรณ เจริญรูป รายละเอียด
7. ผศ.ดร.แววดาว พรมเสน รายละเอียด
8. ผศ.ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รายละเอียด
9. ดร.โสภา เภสัชพิพัฒน์กุล รายละเอียด