BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ศิลปศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น (Reinventing) กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตร Non degree

ศิลปศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น (Reinventing) กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตร Non degree

สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น (Reinventing) กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตร Non degree (หลักสูตร การทำขนมไทยและอาหารว่างตามภูมิปัญญาท้องถิ่น) ให้แก่ชุมชนบ้านป่าไม้อาข่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเขียงราย เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยว โดยได้นำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวภายในชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2566 ณ ห้อง ศษ 1102 อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด