BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายลง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีกําหนดเปิดจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามปฏิทินการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น อาศัยอำนาจตามความในคําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๑๓๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงได้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้จัดการเรียนการสอนแบบปกติในห้องเรียน (Onsite) ในมหาวิทยาลัย และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อ ๒ กรณีอาจารย์ผู้สอนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้อาจารย์ผู้สอนกักตัวและเข้าระบบการรักษาตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการติดเชื้อ และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) จนถึงวันสิ้นสุดการกักตัว ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วย
ข้อ ๓ กรณีมีนักศึกษาเรียนในรายวิชาและมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้นักศึกษาแจ้งผู้สอนทุกรายวิชาที่เข้าเรียน แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และเข้าระบบการรักษาตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาติดเชื้อ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) หรือแบบออนไลน์ (Online) ตามที่อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนักศึกษาที่ติดเชื้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในรายวิชานั้นได้ ทั้งนี้ การสอนทุกรูปแบบต้องครอบคลุมเนื้อหา เป้าประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคําอธิบายรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.๓ อย่างครบถ้วน
ข้อ ๔ กรณีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาใดมีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) หรือมีประเด็นปัญหาจากการปฏิบัตินอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทําบันทึกข้อความถึงผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมชี้แจงเหตุผลความจําเป็น เพื่อขออนุมัติเป็นกรณีไป
ข้อ ๕ การจัดการสอบให้ดําเนินการตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดสอบตามความเหมาะสมของรายวิชา ได้แก่ การสอบในห้องสอบ การสอบปฏิบัติ หรือการสอบแบบออนไลน์ หรืออาจใช้วิธีวัดผลด้วยวิธีอื่นที่สามารถประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนการสอบ โดยคํานึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม Program Learning Outcomes (PLO) ที่ระบุไว้ใน มคอ.๓ เป็นสําคัญ
ข้อ ๖ ให้คณะทําหน้าที่กํากับ ดูแล ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(นายวิโรจน์ มงคลเทพ)

ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด