BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

เชียงราย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Online Sales Live Competition

เชียงราย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Online Sales Live Competition

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ภายใต้แนวความคิด “Entrepreneurism Excellence” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

               โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงรายได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขัน Online Star Challenge : Online Sales Live Competition
โดยนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวจินต์จุฑา ถาคำดี, นางสาววันวิสาข์ คำภีระ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน