คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย
โทรศัพท์ : 081-021-6656  อีเมล์ : chamai@rmutl.ac.th

-ว่าง-
ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
อาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและแผน
อาจารย์พันทิพา ปัญสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฯฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ผศ.แววดาว พรมเสน
ผู้ช่วยคณบดีฯฝ่ายวิจัย
อาจารย์จรัสศรี โนมี
หัวหน้าสาขาการบัญชี
-ว่าง-
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา
หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด