ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์

ปรัชญา : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเสริมสร้างประสิทธิภาพสูมาตรฐานการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ

ปณิธาน : บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นคนดี มีความรอบรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับควต้องการเพื่อพัฒนาประเทศ

2. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการทำงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

4. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความภาคภูมิใจ และเห็นในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

5. บริหารจัดการหน่วยงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงานมีความรักความสามัคคี และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด