คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์

ปรัชญา : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเสริมสร้างประสิทธิภาพสูมาตรฐานการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ

ปณิธาน : บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นคนดี มีความรอบรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับควต้องการเพื่อพัฒนาประเทศ

2. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการทำงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

4. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความภาคภูมิใจ และเห็นในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

5. บริหารจัดการหน่วยงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงานมีความรักความสามัคคี และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน