คณาจารย์และบุคลากร

รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สาขาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรการบัญชี สาขาการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิตัล
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาศิลปศาสตร์
เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หมายเหตุ :
1. ข้อมูล โครงการวิจัย , งานประชุมวิชาการ , ผลงานตีพิมพ์/วารสาร เป็นข้อมูลที่ได้รับการโอนข้อมูลจากแผนพัฒนารายบุคคล IDP ที่ได้รับการอนุมัติ
2. การเพิ่มข้อมูล โครงการวิจัย , งานประชุมวิชาการ , ผลงานตีพิมพ์/วารสาร ให้เพิ่มข้อมูลในระบบ แผนพัฒนารายบุคคล IDP http://ridp.chiangrai.rmutl.ac.th/researchapp/loginteacher.php  ตามระยะเวลาที่ได้เปิดระบบให้กรอกข้อมูลในแต่ละปี
3. การแก้ไข และลบข้อมูล ติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย
4. พบปัญหาการเข้าระบบ Academic App ติดต่องานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด