หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลติสติกส์และซัพพลายเซน (Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management)

หลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management
ปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลติสติกส์และซัพพลายเซน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถสู่การเป็นบัณฑิต นักปฏิบัติทางด้านโลติสติกส์และซัพพลายเซนเพื่อตอบสนองการค้าชายแดนและเศรษฐกิจพิเศษ และมีคุณลักษณะพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ในการประกอบอาชีพที่สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบริหาร และออกแบบกระบวนการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ที่สามารถตอบสนองการค้าชายแดนและเศรษฐกิจพิเศษได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ที่สามารถตอบสนองการค้าชายแดนเศรษฐกิจพิเศษได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีมและมีจริยธรรมในวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ที่สามารถตอบสนองการค้าชายแดนและเศรษฐกิจพิเศษได้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจหรือการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงแรม การท่องเที่ยวและการบริการ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ผู้ประกอบการทางธุรกิจ (เจ้าของกิจการ)
2. หน่วยงานราชการ (ตามที่ ก.พ. กำหนดคุณวุฒิตามแต่ละตำแหน่งงาน)
3. หน่วยงานภาคเอกชน ตามกลุ่มงานอาชีพ

1. ระดับปฏิบัติการ กลุ่มอาชีพด้านการจัดซื้อ, กลุ่มอาชีพด้านการผลิต, กลุ่มอาชีพด้านการจัดส่งและคลังสินค้า, กลุ่มอาชีพด้านการควบคุมวัตถุดิบ, กลุ่มอาชีพด้านซัพพลายเซน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 12,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,000 บาท
หมายเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
ข้อ 6 นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา/ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพียงรายวิชาเดียวตลอดภาคการศึกษา โดยไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาอื่นในภาคการศึกษานั้น ให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายดังนี้

6.1 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท

6.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาท   ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,500 บาท  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,750 บาท
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 9 หน่วยกิต
2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 29 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ผศ.นฐ พชรธนนนท์ รายละเอียด
2. อาจารย์สุจิตตา หงษ์ทอง รายละเอียด
3. อาจารย์พิทธินันท์ สมไชยวงค์ รายละเอียด
3. อาจารย์กรปภา จันทรพูน รายละเอียด
3. อาจารย์ปรีชา พลชัย รายละเอียด