BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

นักศึกษาสาขาการบัญชี ชนะอยู่ในลำดับที่ 18 ในการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาการบัญชี ชนะอยู่ในลำดับที่ 18 ในการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ

 

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 (Thailand Accounting Challenge 2023) ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) โดยมีนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 ทีม (ทีมละ 3 คน) คือ

1. นางสาวพิมชฎาพร  ขันใจ

2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุทา

3. นายวิทยา  ข่าวประเสริฐ

โดยมี อาจารย์ชนนพร  ยะใจมั่น เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

มทร.ล้านนา เชียงรายได้เข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย และผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 18  จากทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 121 ทีม จาก 66 สถาบันทั่วประเทศ

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด