หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Bachelor of Business Administration Program in Business Information System)

หลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Information System
ปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Information System)
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติก้าวทันยุคเทคโนโลยี มีความรู้ ทักษะวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในงานด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้มีความรู้เพียงพอที่จะนำไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใฝ่รู้ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานในองค์กรธุรกิจ สอดคล้องกับ การเจริญเติบโตของสังคมเทคโนโลยีและธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบัน
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรามและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความมานะ อดทอน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
4. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
5. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
6. นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจดิจิทัล
7. นักพัฒนาสื่อดิจิทัล
8. นักการตลาดออนไลน์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 12,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,000 บาท
หมายเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
ข้อ 6 นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา/ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพียงรายวิชาเดียวตลอดภาคการศึกษา โดยไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาอื่นในภาคการศึกษานั้น ให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายดังนี้

6.1 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท

6.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาท   ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,500 บาท  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,750 บาท
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 9 หน่วยกิต
2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 29 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ

17 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

12 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์

9 หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

9 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

6 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ

15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. อาจารย์ปาริชาติ อำนวยพรเลิศ รายละเอียด
2. ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป รายละเอียด
3. ดร.เดือนเพ็ญ มะโนเรือง รายละเอียด
3. อาจารย์บุญญรัตน์ อ่ำสุรา รายละเอียด
3. อาจารย์กมลลักษณ์ ชัยดี รายละเอียด