หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration Program in Business Administration)

หลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
ปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
วิชาเอก
1. การจัดการธุรกิจ
2. การตลาดและการตลาดดิจิทัล
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ภาษา และเทคโนโลยีกับทักษะการปฏิบัติดได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ภาษาและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านบริหารธุรกิจและอื่น ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ และมีทัศนคติต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
3. บูรณาการควมรู้และทักษะด้านบริหารธุรกิจร่วมศาสตร์อื่น ๆ ในการทำงาน ผ่านการคิดเชิงสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
4. สามารถปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมืออาชีพ ผ่านการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงตัวเลข การนำเสนอและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และท้องถิ่น
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจหรือการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์/ฝ่ายบุคคล
2. พนักงานในฝ่ายจัดซื้อ/คลังสินค้า
3. พนักงานในฝ่ายการผลิต/คลังสินค้า
4. พนักงานระดับปฏิบัติการ/พนักงานธุรการบริหารงานทั่วไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
5. นักวิจัย/นักวิเคระาห์ข้อมูล
6. นักการตลาด และนักการตลาดดิจิทัล
7. พนักงานขาย/ที่ปรึกษาด้านการขาย
8. ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจค้าปลึกและค้าส่ง
9. นักบริหารงานในธุรกิจการค้าและบริการ
10. นักออกแบบและจัดการหน้าร้านออนไลน์และออฟไลน์
11. นักบริหารงานด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
12. พนักงานด้านธุรกิจการค้าต่างประเทศ
13. พนักงานฝ่ายติดต่อและประสานงานต่างประเทศ
14. เจ้าหน้าที่บริหารงานอีเวนต์ และธุรกิจไมซ์ (MICE)
15. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
16. นักธุรกิจ /เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
17. นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติ 12,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,000 บาท
หมายเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
ข้อ 6 นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา/ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพียงรายวิชาเดียวตลอดภาคการศึกษา โดยไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาอื่นในภาคการศึกษานั้น ให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายดังนี้

6.1 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท

6.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาท   ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,500 บาท  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,750 บาท
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 9 หน่วยกิต
2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 25 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ดร.พันทิทา ปัญสุวรรณ รายละเอียด
2. อาจารย์กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล รายละเอียด
3. อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน รายละเอียด