หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ มทร.ล้านนา เชียงราย

053-723-979 , 053-723-978

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

รองคณบดีฯ

5008

สำนักงานคณะฯ

5000 , 5001

หลักสูตรการจัดการ

5122 , 5120

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน

5555

วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิตัล

5130, 5131

หลักสูตรการบัญชี

5113-4

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

5141-3

กลุ่มวิชาภาษาฯ

5220-1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

5240

หลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม

5220

กลุ่มวิชาภาษาไทย

5220

ร้านค้าสหการ

5005

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด