เจ้าหน้าที่คณะ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ธีราพร ราชคมน์ (ก้อย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย/คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สังกัดกองบริหารทรัพยากร เชียงราย
 สำนักงานคณะฯ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์teerapron@rmutl.ac.th
เบอร์โทร053-723979 ต่อ 5000
คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการ )
คุณวุฒิปริญญาโท
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
ณิชาภา ปัญโญ (ปูเป้)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย/คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สังกัดสำนักงานคณะ
 สำนักงานคณะฯ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์nichapa@rmutl.ac.th
เบอร์โทร053-723979 ต่อ 5001
คุณวุฒิปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต ( การบัญชี )
คุณวุฒิปริญญาโท
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ