BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ศูนย์ภาษา ชร. บริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน ภาคเรียนที่ 2/2565 (โรงเรียนป่าก่อดำ)

ศูนย์ภาษา ชร. บริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน ภาคเรียนที่ 2/2565 (โรงเรียนป่าก่อดำ)

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการการบริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยอาจารย์ต่างชาติ และในวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) นักเรียนได้ฝึกพูด การแนะนำตนเอง และการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล🥰🥰

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด