BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน อาจารย์กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพบปะหารือ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพบปะหารือข้อราชการเป็นประจำทุกเดือน โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมเฮอริเทจ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด