BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารร่วมกับทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

คณะบริหารร่วมกับทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

18 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยได้เข้าไปแนะนำ สาขาวิชา และหลักสูตร ที่เปิดทำการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมทั้งตอบข้อซักถามให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด