BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารธุรกิจฯ นำนักศึกษาสาขาการตลาดและการตลาดดิจิทัล เข้ารับการฝึกประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการการฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตรการวางแผนธุรกิจ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจฯ นำนักศึกษาสาขาการตลาดและการตลาดดิจิทัล เข้ารับการฝึกประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการการฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตรการวางแผนธุรกิจ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาสาขาการตลาดและการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตรการวางแผนธุรกิจ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวพร้อมมงคล วงศ์บุญฟู ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม

สำหรับโครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตรการวางแผนธุรกิจนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีประสบการณ์จริง ก่อนจะส่งนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนี้จะได้รับความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจจากผู้มีความเชี่ยวชาญจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจแนวคิดการวางแผนธุรกิจ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในหลักการเขียนแผนธุรกิจในการประกอบกิจการได้อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเชียงแสน 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย