BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ประกาศขยายกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1/2566

ประกาศขยายกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1/2566

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ Pre – Entrance ปีการศึกษา 2566 โดยได้ประกาศได้ให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (เฉพาะกลุ่มที่ไม่ต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House MYTCAS) ให้ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2565 ไปแล้ว และเพื่อเป็นการขยายโอกาสสำหรับผู้ที่ยังชำระเงินดังกล่าวไม่ทันตามกำหนดการ

จึงประกาศขยายกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1/2566 สำหรับ ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (เฉพาะกลุ่มที่ไม่ต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House MYTCAS) รอบ Pre – Entrance ปีการศึกษา 2566 ให้สามารถดำเนินการชำระเงินดังกล่าวได้ถึง “วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565” (ต้องพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินใหม่ เท่านั้น) 

หากพ้นกำหนดแต่ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่แจ้งไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัย ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้ทุกกรณี

(ดูประกาศฯอย่างเป็นทางการ รูปแบบ PDF ไฟล์)

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด