BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สาขาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills for School ให้กับนักเรียน รร.แม่ลาววิทยาคม

สาขาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills for School ให้กับนักเรียน รร.แม่ลาววิทยาคม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สาขาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills for School ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ. เชียงราย ตามพันธกิจในการจัดการศึกษาโดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา Soft Skills ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ Soft Skills ในการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยได้แนะนำและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และเป็นทางเลือกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมในวันนี้สร้างความสุข ความสนุกสนาน และทำให้น้องๆ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้ ได้เข้าใจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ Soft Skills สำหรับการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต