BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

บริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน รร.เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

บริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน รร.เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการการบริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการใช้คำศัพท์ผ่านกิจกรรม โดยอาจารย์ต่างชาติ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด