BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

นักศึกษาคว้า 4 รางวัล จากการประกวดแผนธุรกิจในโครงการชวนเด็กมหาวิทยาลัยเอาแผนมาอวด

นักศึกษาคว้า 4 รางวัล จากการประกวดแผนธุรกิจในโครงการชวนเด็กมหาวิทยาลัยเอาแผนมาอวด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งทีมนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ใช้แนวคิดแผนธุรกิจที่นำส่งเข้าประกวด เป็นการใช้ทุนทรัพยากรในชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ มาเป็นฐานในการคิดธุรกิจใหม่ เพื่อแก้ปัญหา ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา ธุรกิจเพื่อสังคม และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอไอเดียธุรกิจแก่หน่วยงานภายนอกโดยมี ดร.ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ เป็นผู้สอน และมี ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ BEU มทร.ล้านนา เชียงราย และ ดร.ชไมพรรัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแผนธุรกิจ

และทีม จาก มทร.ล้านนาเชียงราย คว้า 4 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม ผ้ากะเหรี่ยง GO INTER ในแนวคิดการพัฒนาธุรกิจผ้ากระเหรี่ยงให้ Go Inter โดยใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ บ้านซอโอเป็นหมู่บ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยง 2 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก เป็นฐานในการออกแบบธุรกิจ โดย นางสาวนัฐกานต์ ทัศน์สง่า นางสาวพิศมัย แซ่ซ้ง และ นางสาวทักษพร ก๋าซ้อนโดย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมKS SIREN CR ธุรกิจ Mix plant ผักบ้านสวน โดยการนำแนวคิดที่ใช้พืชผลทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำ มาพัฒนาเป็นผักอบกรอบเพื่อสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพฟันและการขบเคี้ยว บนฐานทรัพยากร บ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นางสาว สุชัญญา พัฒนะสิตานนท์ นางสาวกัญญาภัค ขวัญชัย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนายศักดาวุฒิ ศรีมาปัน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลชมเชย ทีม PPK ไหมแมงหม่อน ธุรกิจ แปรรูปเป็นผงโปรตีนผสมกับโปรตีนไหมไฟโบรอิน ทำเป็นธุรกิจภายใต้ แบรนด์ DUG DEE DUG DAE (ดักดีดักแด้) โดยใช้ทรัพยากร บ้านห้วยเคียนเป็นหมู่บ้านของคนอีสานที่ตั้งอาศัยอยู่ที่ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ซึ่งมีการทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลักในชุมชน โดย นางสาวฐิติรัตน์ ดอนอ่อนสา นางสาวชาริสา บรรดิ และ นางสาวจิณห์วรา โกุมาทะ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รางวัลชมเชย ATP Girls ผ้าของแม่ช่างแพร่ผู้เชี่ยวชาญ ธุรกิจ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เปิดสอนความรู้เกี่ยวกับการเย็บผ้าในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนเย็บผ้าที่ตกงานจากช่วงโควิด จากที่เป็นช่างเย็บก็เปลี่ยนมาเป็นคุณครูสอนเย็บผ้าในคอร์สออนไลน์ โดย นางสาวอารยา ชุ่มเย็น นางสาวทักษิณา ลือโฮ้ง และ นางสาวภัทรชนนวรรณ วรรณสาร นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์