BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

30 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดพิธีไหวครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ณ อาคารวิทยบริการ และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-2019) จึงได้งดการจัดกิจกรรมที่มีบุคคลจำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่าปี 2565 เป็นปีที่มีการควบคุมของการแพร่ระบาดได้ดีมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดพิธีดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความเคารพยกย่องต่อครูบาอาจารย์ สืบทอดประเพณีอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการปลูกฝังศิษย์ให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม คิดดี ทำดี

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด