คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

BALA CR RMUTL

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ผศ.นฐ พชรธนนนท์
อาจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย
อาจารย์ ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2565
โดยชมรมคนดีศรีเชียงราย