คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจจัดภูมิทัศน์ อาคารคณะฯ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจจัดภูมิทัศน์ อาคารคณะฯ

     4 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “จิตอาสาร่วมใจจัดภูมิทัศน์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ ณ บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีภาวะความเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงเกิดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม รวมทั้งให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม