BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี
ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด