BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

อาจารย์คณะบริหารฯ ร่วมการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาค

อาจารย์คณะบริหารฯ ร่วมการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาค

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในนามเครือข่ายทางวิชาการ และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมให้กำลังใจและให้ข้อมูลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ซึ่งบ้านหนองหมด หมู่ที่ 8 ตำบลดอยงามได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมคัดเลือกในระดับภาค โดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน เครือข่ายความร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่ายทางวิชาการและสถาบันการศึกษา เครือข่ายศาสนา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอยงาม และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินจากเขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ซึ่งมีนางภัทราวดี สุทธิธนกูล. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นธานคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด