BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมสอบขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

คณะบริหารฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมสอบขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ พัฒนาด้านมาตรฐานงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย “เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.)” การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมสอบขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Research) ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (Social and Behavior Scinence) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทนงศักดิ์  สัสดีแพง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านวิชาการ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย