BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 3 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศสตร์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด