BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปีของจังหวัดเชียงราย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปีของจังหวัดเชียงราย

เช้าวันนี้ (11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.) คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปีของจังหวัดเชียงราย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีของจังหวัดเชียงราย  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปีของจังหวัดเชียงรายนี้ จัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย 5 ด้านประกอบไปด้วย 1 ด้านเกษตร 2 ด้านการท่องเที่ยว 3 ด้านการค้าการลงทุน 4 ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมลักษวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด