คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ข้อมูลนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 343 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 343 คน 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เขตพื้นที่เชียงราย
หลักสูตร
เชียงราย
รวม
343
หลักสูตรการบัญชี (ปรับปรุง 2560)
210
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ปรับปรุง 2560)
110
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ปรับปรุง 2560)
23