สายตรงรองคณบดี
ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รายละเอียดข้อมูล