BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR (Learning Design based-on Innovation Process)
สาขาศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนงานวิจัยและการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ประจำปี 2566
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด