คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์