คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ข้อมูลบุคลากร

จำนวนอาจารย์และบุคลากร
จำนวนอาจารย์

ในปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 51 คน เป็นข้าราชการพลเรือน 15 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 30 คน และลูกจ้างชั่วคราว 6 คน ทั้งนี้ เมื่อนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 51 คน ปฏิบัติงานจริง 51 คน ลาศึกษาต่อ 0 คน

ตารางแสดงจำนวนอาจารย์จำแนกประเภท
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ลำดับ

ประเภท

สายวิทยาศาสตร์

สายมนุษศาสตร์

รวมทั้งหมด

จำนวนรวม

ปฏิบัติ

งานจริง

ศึกษาต่อ

จำนวนรวม

ปฏิบัติ

งานจริง

ศึกษาต่อ

จำนวนรวม

ปฏิบัติ

งานจริง

ศึกษาต่อ

1

ข้าราชการ

3

3

12

12

15

15

2

พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา

4

4

26

26

30

30

3

พนง.ราชการ  

4

ลูกจ้างชั่วคราว 

6

6

6

6

รวมอาจารย์ประจำ

7

7

44

44

51

51

 

ตารางแสดงอัตราส่วนจำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำ

อัตราส่วนคุณวุฒิ 

อัตราส่วน
ตำแหน่งทางวิชาการ

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

จำนวนอาจารย์ประจำ

17

33

1

47

3

1

0

ร้อยละ

33.33

64.71

1.96

47

3

1

0

 

 

สรุปจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

จำแนกตามเขตพื้นที่ตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2563


พื้นที่

จำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

ตรี

โท

เอก

รวม

รวมทั้งหมด

ลาศึกษาต่อ

ปฏิบัติ

งานจริง

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

2. เชียงราย

ข้าราชการ

7

1

5

1

1

12

2

1

15

15

พ.มทร.

20

9

1

29

1

30

30

พ.ราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

1

5

6

6

6

รวม

1

32

1

14

2

1

47

3

1

51

51

 

สรุปจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2563  

(กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

พื้นที่

จำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

ตรี

โท

เอก

รวม

รวมทั้งหมด

ลาศึกษาต่อ

ปฏิบัติงานจริง

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

เชียงราย

ข้าราชการ

2

1

3

3

3

พ.มทร.

2

2

4

4

4

พ.ราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

1

1

1

1

รวม

5

3

8

8

8

 

(กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

พื้นที่

จำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

ตรี

โท

เอก

รวม

รวมทั้งหมด

ลาศึกษาต่อ

ปฏิบัติ

งานจริง

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

อ.

ผศ.

รศ.

2. เชียงราย

ข้าราชการ

5

1

4

1

1

9

2

1

12

12

พ.มทร.

18

7

1

25

1

26

26

พ.ราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

4

4

4

4

รวม

27

1

11

2

1

38

3

1

42

42

 

7.2 บุคลากรสายสนับสนุน      

    ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

พื้นที่

พนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานราชการ

พนักงาน

ตามพันธกิจ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

เชียงราย

1

1

0

1

3

รวม

1

1

0

1

3