คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะกรรมบริหาร

ชื่อ – สกุล


นางชไมพร รัตนเจริญชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริพล ธรรมนารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

กรรมการ

นายอนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและแผน

กรรมการ

นางแววดาว พรมเสน

ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการ

นางสาวพันทิพา ปัญสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี

หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ   

กรรมการ

นางสาวจรัสศรี โนมี

หัวหน้าสาขาการบัญชี

กรรมการ

นายภีราวิชญ์   ชัยมาลา

หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์    

กรรมการ

นางสาวณัฐรกานต์                คำใจวุฒิ        

เลขานุการรองคณบดีฯ         

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวศิรินาฏ จันทนะเปลิน

หัวหน้าสำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ