BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สาขาการบัญชีจัดกิจกรรม_Account_for_fun ให้แก่นักเรียนชั้น ม.ปลาย

สาขาการบัญชีจัดกิจกรรม_Account_for_fun ให้แก่นักเรียนชั้น ม.ปลาย

อาจารย์สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม_Account_for_fun ให้แก่นักเรียนชั้น ม.ปลาย ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม​ ในวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 8​ มกราคม​ 2565  โดยประยุกต์ใช้บอร์ดเกม China Town เพื่อให้เด็กๆ สามารถจำแนกประเภทของธุรกิจได้ อีกทั้งยังมีการพัฒนาแบบฟอร์มเก็บข้อมูลบัญชีเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การจัดทำบัญชี สามารถบันทึกบัญชี จนถึงออกงบการเงินอย่างง่ายๆ 😍