BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ถาวร  อินทโร ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย คณาจารย์และบุคลากร เข้าต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) นำโดย นายวิทวัส  สมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) เพื่อเข้าประชุมหารือการปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับความร่วมมือแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกัน  พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อโลกปัจจุบัน เน้นหลักสูตรการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย