BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เร่งสร้างภาพลักษณ์องค์กร BALA DNA ผ่านการให้บริการแบบ BALA One Stop Service

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เร่งสร้างภาพลักษณ์องค์กร BALA DNA ผ่านการให้บริการแบบ BALA One Stop Service

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขงคลล้านนา จัด “โครงการการจัดการองค์ความรู้และสร้างภาพลักษณ์องค์กร (BALA DNA) เพื่อการก้าวสู่องค์กรแบบ BALA One Stop Service” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทุกเขตพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินการและการให้บริการที่เป็นเลิศของ BALA One Stop Service โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อักษิกา จันทรวินิช อาจารย์ประจำโครงการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์คมกฤต วงค์นาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากร ณ Horizontal Village Resort – สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด