BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

นำเสนอภาพความสำเร็จการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

นำเสนอภาพความสำเร็จการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

วันที่ 23 กันยายน 2565 ทีมวิชาการจากหน่วย BEU คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ และ ดร.กรวิกา ไชยวงศ์ ร่วมด้วยตัวแทนแกนนำเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์ และนายกวินวุฒิ สุทธนะ พร้อมด้วยตัวแทนแกนนำจากเครือข่ายทางสังคมของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน “เวทีนำเสนอภาพความสำเร็จการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) พร้อมกันนี้ตัวแทนในนาม มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด