BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

เปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปี 2565

เปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปี 2565

เช้าวันนี้ (1 ตุลาคม 2565) รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศสตร์ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน  ยลวิถี” ประจำปี 2565 และมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และมี นายสมาน  เทพสุภา ผู้ใหญ่บ้านเมืองรวง กล่าวความเป็นมาของชุมชน
ในการนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง 1 ใน 10 สุดยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 และร่วมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้โดดเด่นทางวัฒนธรรมของชุมชน จำนวน 4 แห่ง คือ  1. ฐานการเรียนรู้ “ธรรมชาติบำบัด” 2. ฐานการเรียนรู้ “เกษตรผสมผสานบ้านแม่ซ้อ” 3. ฐานการเรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง เพาะเลี้ยงกบครบวงจร” 4. ฐานการเรียนรู้ “กาแฟครบวงจร” อาข่ามิโน ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด