BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงรายจัดจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วัฒนธรรม (Valentine’s Day) ของชาวจีน ชีซีเจี๋ย

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงรายจัดจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วัฒนธรรม (Valentine’s Day) ของชาวจีน ชีซีเจี๋ย

9 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษา เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วัฒนธรรม (Valentine’s Day) ของชาวจีน ชีซีเจี๋ย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน
จะอยู่ในเดือนสิงหาคมของทุกปี นับว่าเป็นเทศกาลแห่งความรักของจีน และหลายประเทศในเอเชีย ทั้งญี่ปุ่น(เทศกาลทานาบาตะ) ฮ่องกง เวียดนาม และเกาหลี

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของต่างชาติ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของตะวันตกเข้ากับวัฒนธรรมและประเพณีของไทย โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย