BALA CR :
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

แผนผังเว็บไซต์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5000-1

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คว้า 3 รางวัล The Trainer’s Sandbox By Coach Phase 2

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คว้า 3 รางวัล The Trainer’s Sandbox By Coach Phase 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรม  และรางวัลการพัฒนาตอบโจทย์ BCG  ประกอบด้วย

นางสาวพิมชฎาพร ขันใจ

นางสาวภาสินี ใจมา

นางสาวน้ำฝน พุทธบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ชนนพร ยะใจมั่น

และ รางวัลการออกแบบ Design ยอดเยี่ยม  ประกอบด้วย

นางสาวอรษา ปวนคำมา

นายวินิจ แดงพยนต์

นางสาวปิยะวรรณ ขนาดรุ่งโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษา นางพิทธินันท์ สมไชยวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่าม นายธนาวัฒน์ ขันติวงค์

จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะนำเสนอโครงการ (Proposal) ในโครงการ The Trainer’s Sandbox By Coach Phase 2 ซึ่งมีทีมผู้ร่วมส่งผลงงานนวัตกรรมจำนวน 12 ชิ้นงาน จาก 6 เขตพื้นที่ จัดขึ้น ณ ห้องบัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ภายใต้โครงการต่อเนื่องโครงการผู้สร้าง นวัตกรอย่างเข้มข้น (STEAM4INNOVATOR TRAINER’S LAB)

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด